OTVORENÉ SRDCE, o.z.

O projekte

CIELE PROJEKTU

 • Predchádzať a redukovať vážne sociálne a osobné problémy spôsobené závislosťou
  • oslabením vplyvu rizikových faktorov / nedostatok ľahkodostupnej, bezplatnej, anonymnej pomoci/
  • posilnením vplyvu ochranných faktorov / posilňovanie kompetencií a zodpovednosti klientov/.
 • Povzbudzovanie klientov pri vyhľadaní pomoci a poskytovanie pomoci čo možno najrýchlejšie, keď sa problém objavuje.

ČIASTKOVÉ CIELE

 • Zmierňovanie utrpenia spôsobeného závislosťou.
 • Integrácia abstinujúcich do života v spoločnosti.
 • Odstraňovanie dôsledkov závislého správania, ako aj predchádzanie sociálnopatologickým javom v rodinách a v spoločnosti.

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Plnoleté fyzické osoby zneužívajúce psychoaktívne látky.
 • Plnoleté fyzické osoby závislé od psychoaktívnych látok.
 • Plnoleté fyzické osoby ohrozené správaním závislého člena rodiny.
 • Plnoleté fyzické osoby ohrozené sociálnopatologickými javmi.
 • Základný princíp našej práce: poskytovanie pomoci tam a v takej miere, ako nás klient požiada. Ponúkame všetky možnosti riešenia, hľadáme východisko z problému, no iba sám klient rozhodne, je zodpovedný za to, ktorú službu, formu pomoci si vyberie.

DARCOVIA A PODPORA ČINNOSTI PORADNE

 • Trnavský samosprávny kraj
 • Mesto Trnava
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • Nadácia Jána Korca
 • Nadácia SPP
 • p. Čulenová Eva
 • p. Ježeková Patrícia
 • p. Filip Zlatko
 • p. Žižka Radoslav
 • manželia Kasanickí

a ostatní partneri a darcovia 2% podielu zaplatenej dane.

Ďakujeme...

© OTVORENÉ SRDCE, o.z., tvorba web stránok bohacek.sk, grafika: Zuzana Boháčková